Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik als therapeut namens Via de Rank een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Het dossier bevat aantekeningen over het verloop van de therapie. Ook worden in het dossier indien nodig gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn en die ik, na schriftelijke toestemming van de cliënt, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
Ik doe mijn best om de privacy van mijn cliënten te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van mijn cliënten. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt.
Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. Tenzij de cliënt wil dat zijn dossier vergeten wordt. Op nadrukkelijk verzoek van de cliënt kan na afloop van de behandeling het dossier verwijderd worden.
Op de zorgfactuur die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de factuur gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar.

Deze gegevens zijn:

• naam, adres en woonplaats en geboortedatum
• datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zijnde contextuele therapie met bijhorende ABG code
• gegevens van mijn praktijk
• de kosten van het consult

De cliënt heeft het recht om zijn eigen dossier in te zien.

Gegevens die door de bezoeker van de website worden ingevuld, worden door mij gebruikt om contact op te nemen. Deze gegevens worden jaarlijks verwijderd.